Zostań uczniem Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łasku!

Publiczne Gimnazjum Nr 2 imienia Jana Pawła II w Łasku

 

Świetlica

swietlica_01

REGULAMIN ŚWIETLICY

OBOWIĄZKI UCZNIÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana na każdej lekcji.
Nieobecność na zajęciach ma wpływ na frekwencję ucznia.
2. Uczeń ma obowiązek nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia
nauczycielowi (osoby, które chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą
dostarczyć pisemną zgodę rodzica z podaniem przyczyny zwolnienia),
również, gdy ucznia odbiera rodzic.
3. W przypadku uczęszczania na dodatkowe zajęcia w szkole, np. zajęcia
wyrównawcze, koła zainteresowań i inne, nieobecność na zajęciach
w świetlicy powinna być usprawiedliwiona w ciągu pierwszego tygodnia
następnego miesiąca odpowiednim wpisem do zeszytu usprawiedliwień
świetlicy poświadczonym przez właściwego nauczyciela.
4. Nieusprawiedliwienie w odpowiednim czasie lub samowolne opuszczenie
świetlicy traktowane jest jak ucieczka z lekcji.
5. Każdego ucznia podczas pobytu w świetlicy obowiązują przepisy
regulaminu szkoły
6. Uczeń, który korzysta z gier zobowiązany jest do odłożenia ich na miejsce
oraz o dbanie o nie.
7. W przypadku jakiegokolwiek zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia
świetlicy przez ucznia, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy
zniszczonego mienia.
8. W świetlicy obowiązuje zachowanie spokoju, ładu i porządku
oraz wykonywanie poleceń nauczyciela świetlicy.
9. Zachowanie ucznia na zajęciach świetlicowych ma wpływ na ocenę
z zachowania.

PRAWA UCZNIÓW

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
1. Korzystania z pomocy nauczyciela – opiekuna świetlicy w odrabianiu lekcji
i pokonywaniu  trudności w nauce.
2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, itp.
4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
5. Zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematy.
NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW

NAGRODY:
• Wyróżnienie przez nauczyciela – opiekuna świetlicy.
• Pochwała w zeszycie uwag lub dzienniku internetowym.
• Pochwała udzielona wobec wychowawcy klasy.
• Podniesie oceny z zachowania.

KARY:
• Upomnienie udzielone przez nauczyciela – opiekuna świetlicy.
• Uwaga w zeszycie uwag lub dzienniku internetowym.
• Upomnienie, nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
• Obniżenie oceny z zachowania..
• Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim,
pisemnie lub telefonicznie).